NAUČNI PRISTUP

KLJUČNI ELEMENTI BIOPTRON SVETLOSNE TERAPIJE:

  1. Brusterova optička jedinica
  2. Bioptron polihromatska svetlost
  3. Bioptron svetlost niske energije
  4. Bioptron nekoherentna svetlost
  5. Bioptron vertikalno linearno polarizovana svetlost

Bioptron-new_lamps-narrow

BRUSTEROVA OPTIČKA JEDINICA

Brusterova optička jedinica je višeslojni optički sistem koji je postavljen pod precizno određenim uglom u BIOPTRON aparatu. Kada difuzna / neuređena – nepolarizovana svetlost iz BIOPTRON svetlosnog izvora padne na Brusterovu optičku jedinicu, ona se reflektuje (sa minimalnim gubitkom usled refleksije) i postaje potpuno i savršeno vertikalno linearno polarizovana svetlost.


POLIHROMATSKA SVETLOST

BIOPTRON proizvodi svetlost vidljivog spektra i određenih infracrvenih talasnih dužina, u opsegu od 480 nm do 3400 nm, odnosno 1,15 - 2.90 eV (sa naglašenim vrhom na 720 nm, 1,70 eV), što omogućava da svetlost prodre duboko u tkivo. Time se aktiviraju i podstiču razni ćelijski i biološki procesi, koji ubrzavaju regenerativne i reparativne procese lečenja.

BIOPTRON NEKOHERENTNA SVETLOST

Svetlost van faze ili nesinhronizovanu svetlost karakterišu svetlosni talasi koji nisu sinhronizovani u vremenu i prostoru. Česte i nasumične promene faza između fotona svetlosti različitih talasnih frekvencija i dužina čine da ova svetlost bude niskog intenziteta.

Nekoherentna BIOPTRON svetlost podstiče bezbedno, neinvazivno i efikasno lečenje bez rizika od nastanka otpornosti na terapiju. Nasuprot tome, laserska svetlost je u većini slučajeva koherentna i visokog intenziteta, te potencijalno može dovesti do oštećenja tkiva.

BIOPTRON SVETLOST NISKE ENERGIJE

BIOPTRON proizvodi konzistentan snop svetlosti postojanog intenziteta (gustine snage) od oko 40 mW/cm2 sa udaljenosti od 10 cm od zone koju tretiramo. Doziranje BIOPTRON svetlosti može se precizno utvrditi, pošto BIOPTRON svetlost ima dve komponente - snagu i vreme: Energija (J) = snaga (W) × vreme (s) (Bunzen-Roskovo pravilo reciprociteta u fotobiologiji).

Drugim rečima, ako udvostručimo snagu i prepolovimo vreme izloženosti, tretirana zona biće izložena istoj količini energije, ali ćemo dobiti i opaziti sasvim različite biološke odgovore. Doza svetlosti koju emituje BIOPTRON ekvivalentna je prosečnoj gustini energije od 2,4 J/cm2 u minuti. To je niska i bezbedna doza svetlosti koja podstiče prirodno lečenje bez neželjenih efekata.

BIOPTRON VERTIKALNO LINERANO POLARIZOVANA SVETLOST (VLPS)

Kada se difuzna svetlost koju emituje halogena sijalica sudari i reflektuje od Brusterove optičke jedinice, ta svetlost postaje vertikalno linearno polarizovana, što znači da se njeni talasi šire jednosmerno u vertikalnim paralelnim ravnima. Za razliku od difuzne i laserske svetlosti, BIOPTRON VLPS ne deluje samo na molekule na osnovu njihove sposobnosti apsorpcije, već efikasno deluje i na strukturu i organizaciju bioloških procesa, molekula i tkiva i stoga ima značajno bolje terapijske efekte.

Sve biološke strukture u normalnom funkcionalnom stanju uređene su linearno (poput tečnih kristala, kolagena, mikrotubula, lipida u membranama, unutrašnjeg uređenja mitohondrija i linearne organizacije dipolnih momenata vode). Kada su biološki procesi poremećeni, VLPS ih zahvaljujući svojoj linearnoj organizaciji vraća u optimalno funkcionalno stanje.

U suštini, pored polarizacije, BIOPTRON pruža optimalan izbor svetlosnih spektara i svetlosne energije u jedinici vremena, što je neophodno za lečenje mnogih medicinskih stanja. Objašnjenje značajnog efekta BIOPTRONA, između ostalog, leži u činjenici da 85,5% ljudskog organizma čine molekuli vode (koji se sastoje od atoma kiseonika i vodonika) i da svaki od njih ima određenu funkciju u telu.

ISTORIJA BIOPTRONA

OTKRIĆE


Pre oko 100 godina, danski fizičar Nils Riberg Finsen postavio je temelje savremene svetlosne terapije. Za njegov doprinos u oblasti svetlosne terapije, 1903. godine dodeljena mu je Nobelova nagrada za medicinu. Finsen je konstruisao prvi uređaj za proizvodnju tehnički sintetizovanih sunčevih zraka i ostvario izuzetne rezultate u lečenju pacijenata obolelih od posebne vrste tuberkuloze kože.

RAZVOJ BIOPTRON SVETLOSNE TERAPIJE

Na početku razvoja foto medicine, u modernoj svetlosnoj terapiji uglavnom su korišćeni infracrveni i ultraljubičasti delovi spektra. Početkom 1980-ih, istraživački tim naučnika stvorio je izvor svetlosti koji je najpre bio baziran na laserskoj terapiji niskog intenziteta, ali je u stvari delovao kompletnim opsegom vidljive svetlosti i delom infracrvenog spektra. Tokom istraživanja otkrivene su izvesne fizičke karakteristike koje su od bitne važnosti za efikasnost svetlosne terapije. Kasnije je na osnovu ove tehnologije stvoren BIOPTRON sistem svetlosne terapije.

BIOPTRON AG neprekidno sarađuje sa stručnjacima, istraživačima i lekarima iz mnogih zemalja na ispitivanju karakteristika i terapeutske efikasnosti BIOPTRON svetlosne terapije.

bioptron-gallery-2

bioptron-gallery-1

SERTIFIKATI

BIOPTRON AG - GARANCIJA VRHUNSKOG KVALITETA

U laboratorijama kompanije BIOPTRON AG neprekidno se vrše ispitivanja u cilju unapređivanja BIOPTRON aparata u skladu sa najnovijim naučnim studijama nezavisnih institucija.

Paralelno sa tim, BIOPTRON aparati se atestiraju u akreditovanim nezavisnim institutima. Naši poslovni procesi, uključujući istraživanje i razvoj, procenu dobavljača, nabavku komponenti za proizvodnju, kontrolu, kao i sam proizvod, ispunjavaju sve propise u skladu sa direktivom Evropske zajednice za medicinske aparate 93/42/EEC, kao i posebnim nacionalnim propisima na lokalnim tržištima.